1. สรุปการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย
2. สรุปการประชุมซักซ้อม FMD 2020 จังหวัดพัทลุง
3. สรุปรายงานสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย จังหวัดพัทลุง
4. rabies 63
5. สรุปการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์
6. สรุปประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ จังหวัดพังงา
7. ผลงานที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง รอบ 1 ปี 2563
8. ผลงานจังหวัดพัทลุง
9.สรุป asf เสนอที่ประชุม (ศวพ.ใต้)
10.สรุป RBประจำสัปดาห์ (ศวพ.ใต้)