1.แบบฟอร์ม IDP A และ IDP B

2. หลักฐานการวางแผน

  (1) บันทึกการวางแผน

  (2) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ / แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.หลักฐานการดำเนินการ

  (1) รายงานผลตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

  (2) หนังสือแจ้งกำหนดโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (3) บันทึกขออนุมัติโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (4) โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (5) รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  (6) ภาพกิจกรรม

  (7) รายงานผลการจัดกิจกรรม

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

  (1) สรุปผลการเรียนรู้

  (2) รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

  (3) แบบทดสอบก่อนการพัฒนา

  (4) แบบทดสอบหลังการพัฒนา

  (5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

  (1) สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  (2) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์ม IDP:A และ IDP : B

2. หลักฐานการวางแผน 

   (1) บันทึกการวางแผน

   (2) หนังสือแจ้งแผนฯ

   (3) สำเนาโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ

3 หลักฐานการดำเนินการ

   (1) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

   (2) รายงานผลการจัดกิจกรรม

   (3) เนื้อหาบทเรียน

   (4) ภาพกิจกรรม

   (5) รายชื่อสมาชิกชุมชน

4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

   (1) สรุปผลการเรียนรู้

   (2) แบบทดสอบ

   (3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

   (4) แบบประเมินความพึงพอใจ

5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

   (1) สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

   (2) แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

1. แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

2. แบบฟอร์มIDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

3. การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช่้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ตามนโยบาย Unit School จำนวน 1 โครงการ โดยแสดหลักฐานที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นตั้น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมCoP เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม และ แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัิวอย่างแบบประเมินฯ เป็นต้น

 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรอบที่ 1/2561

 

ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 1/2561

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนรียนรู้ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาซพ.ศ. 2560"

สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญศาสตร์พระราชา

 

 

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

            - แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

                        - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

                        - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

 


                          - หลักฐานการวางแผน
 
                       
                          - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

                          - หลักฐานการดำเนินการ

                          - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ