1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

            - แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

                        - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

                        - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

 


                          - หลักฐานการวางแผน
 
                       
                          - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

                          - หลักฐานการดำเนินการ

                          - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ

1. แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

2. แบบฟอร์มIDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

3. การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช่้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ตามนโยบาย Unit School จำนวน 1 โครงการ โดยแสดหลักฐานที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นตั้น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมCoP เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม และ แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัิวอย่างแบบประเมินฯ เป็นต้น

 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรอบที่ 1/2561

 

ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 1/2561

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนรียนรู้ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาซพ.ศ. 2560"

สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญศาสตร์พระราชา

 

 

1. บันทึกขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2560

2. แจ้งการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผู้อำนวยการส่วนฯ/ฝ่ายฯ)

3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรียน ปศุสัตว์เขต8)

4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลาก ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

5. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

6.แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา

15.1 หลักฐานแจ้งแผนพัฒนารายบุคคลให้บุคลากรแต่ละส่วนฯฝ่ายฯ ทราบ

15.2 รายชื่อผู้ต้องพัฒนาสมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

15.3 รายงานผลการพัฒนา ของ นายณัฐพงศ์ ยืนยง

15.4 รายงานผลการพัฒนา ของ นางสาวสิริกานต์ เยาว์นุ่น

15.5 รายงานผลการพัฒนา ของ นายวรวุฒิ บัวจิตต์

15.6 รายงานผลการพัฒนา ของ นายกิตติพงษ์ คีรีเดช

15.7 สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังพัฒนา

15.8 บันทึกติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา

15.9 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายณัฐพงศ์ ยืนยง

15.10 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นางสาวสิริกานต์ เยาว์นุ่น

15.11 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายวรวุฒิ บัวจิตต์

15.12 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายกิตติพงษ์ คีรีเดช

15.13 สรุปการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาสมรรถนะ