1. แบบฟอร์ม IDP:A และ IDP : B

2. หลักฐานการวางแผน 

   (1) บันทึกการวางแผน

   (2) หนังสือแจ้งแผนฯ

   (3) สำเนาโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ

3 หลักฐานการดำเนินการ

   (1) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

   (2) รายงานผลการจัดกิจกรรม

   (3) เนื้อหาบทเรียน

   (4) ภาพกิจกรรม

   (5) รายชื่อสมาชิกชุมชน

4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

   (1) สรุปผลการเรียนรู้

   (2) แบบทดสอบ

   (3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

   (4) แบบประเมินความพึงพอใจ

5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

   (1) สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

   (2) แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

            - แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

                        - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

                        - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

 


                          - หลักฐานการวางแผน
 
                       
                          - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

                          - หลักฐานการดำเนินการ

                          - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ

1. แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

2. แบบฟอร์มIDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

3. การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช่้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ตามนโยบาย Unit School จำนวน 1 โครงการ โดยแสดหลักฐานที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นตั้น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมCoP เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม และ แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัิวอย่างแบบประเมินฯ เป็นต้น

 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรอบที่ 1/2561

 

ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 1/2561

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนรียนรู้ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาซพ.ศ. 2560"

สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญศาสตร์พระราชา

 

 

1. บันทึกขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2560

2. แจ้งการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผู้อำนวยการส่วนฯ/ฝ่ายฯ)

3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรียน ปศุสัตว์เขต8)

4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลาก ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

5. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

6.แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา