1. บันทึกขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2560

2. แจ้งการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผู้อำนวยการส่วนฯ/ฝ่ายฯ)

3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรียน ปศุสัตว์เขต8)

4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลาก ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

5. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

6.แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา

1.บันทึกแจ้ง ผอ.ส่วน หน.ฝ่าย พิจารณาบุคลากรเข้าพัฒนา รอบที่ 1ปี2560

2.หลักฐานแจ้งให้ส่วนฯ ฝ่ายฯวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ในที่ประชุมข้าราชการ

3.หลักฐานแจ้งแผนพัฒนารายบุคคลให้บุคลากรแต่ละส่วนฯ ฝ่ายฯ ทราบ

4.แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรในที่ประชุมข้าราชการประจำเดือน ธ.ค.2559

5. หลักฐานการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560 ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. บันทึกรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560 ให้ปศุสัตว์เขต 8 ทราบ

7. แบบฟอร์มื้ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2560

8. แบบฟอร์มที่ 2.1 แบบรายงานแผน ผล การพัฒนาสมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2560

9. แบบฟอร์มที่ 2.2 แบบรายงานแผน ผล การพัฒนาสมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2560

10. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานการพัฒนาข้าราชการ รอบที่ 1 ปี 2560

11. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานการพัฒนาพนักงานราชการ รอบที่ 1 ปี 2560

12.แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560

13. บัญชีรายชื่อข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง รอบที่ 1 ปี 2560

14.บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง รอบที่ 1 ปี 2560

15. โครงการที่ดีโดดเด่น ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 คือ การพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ (E-Learning)(รายละเอียด)

 

15.1 หลักฐานแจ้งแผนพัฒนารายบุคคลให้บุคลากรแต่ละส่วนฯฝ่ายฯ ทราบ

15.2 รายชื่อผู้ต้องพัฒนาสมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

15.3 รายงานผลการพัฒนา ของ นายณัฐพงศ์ ยืนยง

15.4 รายงานผลการพัฒนา ของ นางสาวสิริกานต์ เยาว์นุ่น

15.5 รายงานผลการพัฒนา ของ นายวรวุฒิ บัวจิตต์

15.6 รายงานผลการพัฒนา ของ นายกิตติพงษ์ คีรีเดช

15.7 สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังพัฒนา

15.8 บันทึกติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา

15.9 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายณัฐพงศ์ ยืนยง

15.10 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นางสาวสิริกานต์ เยาว์นุ่น

15.11 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายวรวุฒิ บัวจิตต์

15.12 แบบติดตามหลังการพัฒนา ของ นายกิตติพงษ์ คีรีเดช

15.13 สรุปการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาสมรรถนะ

12. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน คือ การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่น ๆโครงการจัด CoP

12.1 บันทึกประชาสัมพันธ์โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ

12.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ 

12.3 บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoP วันที่ 22 มิ.ย.59

12.4 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วม CoP

12.5 บันทึกรายงานผลการจัด CoP เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59

12.6 รายงานผลการประเมินโครงการจัด CoP เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59

12.7 ภาพกิจกรรมการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

12.8 แจ้งเวียนสรุปรายงานผลการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

12.9 บันทึกติดตามผลการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ติดตามหลังเข้าร่วมอย่างน้อย 1 เดือน

12.10 การติดตามผลการประเมินหลังการพัฒนาไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน