ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ