picrong2808580001วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมตรวจโครงการปศุสัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน  10 เขียง
และติดตามโครงการ Green City จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่
อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน
จังหวัพัทลุง (รายละเอียด)