pic250858001เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2558  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
จัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ งานเกษตรแฟร์ 
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์
เป็นประธานพิธีเปิดงาน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:50 น.)