สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

 

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อnewna
วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด) 03/02/2558

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการnewna
พิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด) 03/02/2558


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด space, ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ , เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม)


รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โครงกา รผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
โครงการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปี 2557
(แบบสรุปรายงานโครงการขยายพันธุ์สัตว์ฯ ,โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์)


ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
(รายละเอียด)

โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ (Ethical DND : DLD)

หลักสูตร มิติใหม่:มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(โครงการ ,แผนที่โรงแรม , ตารางฝึกอบรม)

 

  

pic070757009ปศุสัตว์เขต  8  ร่วมงานปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าวันที่  26-27  มิถุนายน  2557 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ได้เข้าร่วมกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอปะทิว จ.ชุมพร
ซึ่งมีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว ทั้งมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จำนวน 200 ตัว ฉีดยาคุมกำเนิด 50 ตัว  ซึ่งปศุสัตว์เขต 8   
มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม ปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่นำร่องทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

 

picket190657001

เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ 
รวมถึงการนำเสนอปัญหา/อุปสรรค ต่างๆ  จากการดำเนินงาน 
โดยการประชุมดังกล่าวมีนายวิมล จิระธนะวัฒน์  ปศุสัตว์เขต  8 
เป็นประธานในการประชุม
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 13:28 น.)

 

ขอเชิญเที่ยวชม  งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่  11  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่  23 -25  พฤษภาคม  2557
ณ ด้านหลังห้างโลตัสสาขาเชิงทะเล  สาขาเชิงทะเล ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กำหนดการ

ประกวดแพะ 27 รุ่น  ,  นิทรรศการทางวิชาการ , แพะแฟนชี, เมนูอาหารแพะ , คนวิ่งแข่งกับแพะ , วิ่งแพะ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7621-8596
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0-2634471 คุณวิรสิฐ 08-5660-9878
คุณสุรศักดิ์ฯ 08-1892-7357 และกลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก (ส.ส.ส)
กรมปศุสัตว์ 0-2653-4471 คุณประยูร 08-17319787 (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ)(รายละเอียดการประกวดแพะ)

(กำหนดการ) (คำสั่ง)(กิจกรรมภายในงาน)(แผ่นพับ)(ติดต่อการให้บริการ)(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ในรอบการประเมินที่ 2/2557
(บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาบุคคลตามตัวชี้วัด / แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2557)

 

piccon100657นายวิมล จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์
เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557  ณ ต้นธารรีสอร์ทแอนด์สปา 
อำเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยนายวิสูตร นวลขาว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายเดชา  จิตรภิรมย์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  เป็นผู้กล่าวรายงาน             
และนายวิมล  จิระธนะวัฒน์  ปศุสัตว์เขต 8  เป็นประธานในพิธีเปิด
(รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...

ketteera857

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 704
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 132361
Who's Online
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000