สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์  ได้จัดโครงการอบรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า        
(Thai Rabies Net Ver.2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธรรมราช (รายละเอียด)

newnaสำนักงานปศุสัตว์ 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ newna
จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และนายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 
ในวันที่  11 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตร” หลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) 
สำหรับโรงชำแหละสุกรและสัตว์ปีกสำหรับผู้ประกอบการ” 
โดยมีนายสนอง  ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
ในวันที่  6-7 สิงหาคม  2558 (รายละเอียด)

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system)
ระหว่างวันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (รายละเอียด)

 

เมื่อวันที่ 8-18 มิถุนายน 2558 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) พัทลุง กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลโลซีส  และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ร่วมกับ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต
โคนม (DHHU) พัทลุง กรมปศุสัตว์ ร่วมกันหามาตรการในการเพิ่มคุณภาพของน้ำนมดิบ (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ (Sterile Identity ISO Microchip)
1.รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)

2. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคา (รายละเอียด)

3. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อ (รายละเอียด)

4. รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)

 

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8   ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ครั้งที่  2/2558  โดยมี นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ให้แนวทางการปฏิบัติราชกาตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่ปศุสัตว์เ ขต 8
ณ ห้องประชุมหนานมดแดง จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่  14 - 15 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

2912570005เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ได้ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครภูเก็ต  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต
(รายละเอียด)

 

2912570002เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ได้ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ “ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ประจำปี 2558  พร้อมทั้ง
ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกร  ของ  บมจ. ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) (ฟาร์มไม้ขาว)  ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2014 เวลา 13:46 น.)

 

2912570006เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพังงา โดยมี นายธนวัฒน์  พันธ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
เป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดอบรม หลักสูตร
 “การพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบการพิจารณาใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ห้องตะปู โรงแรมภูงา อ.เมือง  จ.พังงา   จำนวน  30  คน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2014 เวลา 13:41 น.)

 

2912570004เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ได้ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลโคกกลอย 
ต.โคกกลอย  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (รายละเอียด)

 

2912570003เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ได้ตรวจติดตามฟาร์มไก่ไข่ของนางเตือนใจ  หนักแน่น  ต.ท่าอยู่ 
อ.ตะกั่วทุ่ง   จ.พังงา (รายละเอียด)

 

picketregion858001

นายสนอง  ศรีนันทพันธ์

ปศุสัตว์เขต 8

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 30
Content : 767
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 146342
Who's Online
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s