สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
(รายละเอียด หน้าที่ 1 หน้าที่ 2) 27 พ.ค.59

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร
(รายละเอียด) 25 พ.ค. 59

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
(รายละเอียด หน้า 1, 2, 3, 4, 5) (23 พ.ค. 59)
newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ 
(16 พ.ค.2559)

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (2พ.ค.2559)

(ใบสมัคร)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
(รายละเอียด)29 เม.ย.59

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ขึ้นทะเบียนคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำนักงานฯ (รายละเอียด pdf , jpg

ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำนักงานฯ (รายละเอียด)

 pic2803590001

 arrowgif1สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559 ณ  โรงแรมร้อยเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 arrowgif1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    “การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559
ณ  โรงแรมร้อยเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ 2559

2. การผ่าซากและเก็บตัวอย่าง

 

 picrong2501590001

 pic210159001

 piccon2501590001

 pic2001590001

arrowgif1 เมื่อวันที่  22  มกราคม  2559  นายบรรจง  จงรักษ์วัฒนา 
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุม
ติดตามและนิเทศงานกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  ประจำปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

arrowgif1วันที่ 21 มกราคม 2559 
นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2559

arrowgif1น.สพ. บรรจง  จงรักษ์วัฒนา  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุม “ติดตามสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย”เมื่อวันที่  20มกราคม 2559 
ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

 arrowgif1เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน บ.แมรี่แอนเดรี่
โปรดักส์ จำกัด

อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการของ สธ (อย.)กับ รศช.

 piccon1801590004

 picbrid1801590003

 picpig1801590002

picpig1801590001

 

 arrowgif1เมื่อวันที่  15  มกราคม  2559ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน
ณ   ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

 

arrowgif1 เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559 
ได้ตรวจติดตาม
ฟาร์มนกกระทา ของปรีชาฟาร์ม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

arrowgif1 เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559  เข้าร่วมตรวจติดตาม
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งสง  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

arrowgif1เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559  ได้ตรวจติดตาม
สิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรของแจ่มสุดาฟาร์ม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

arrowgif1จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและ
คุณภาพน้ำนมโค
(การตัดแต่งกีบโคนม)

 

newsas1501590003

 

arrowgif1ประชุมสัมมนาขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 5
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

newsas1501590001
 pic1201590002  pic1201590001

 pic0601590001

 pic0701590001

arrowgif1จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตฐาน ณ ห้องประชุมสนง.ปศจ.กระบี่ arrowgif1ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกระบี่

arrowgif1จัดอบรมผู้ประกอบ
การฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสนง.ปศจ.ชุมพร

arrowgif1เข้าร่วมตรวจติดตามโรง   ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

กรมปศุสัตว์ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค 

พลเอก ปัฐมพงศ์ฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กษ. เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน 59

 กรมปศุสัตว์จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2559 
คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน บ.แมรี่แอนเดรี่ โปรดักส์ จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ตามโครงการของ สธ (อย.) กับ รศช.
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2559 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน  จำนวน   55  ราย  
ณ   ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

piccon230458เมื่อวันที่  10  เมษายน  2558
น.สพ.เดชา  จิตรภิรมย์  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
และน.สพ.สุรวัฒน์ คูหพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมดำเนินการสอบสวนโรค
ทางระบาดวิทยา  และติดตามการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 8 ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
ในพื้นที่ดังกล่าว (รายละเอียด)

 

picrong2403580001เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง, ด่านกักสัตว์ชุมพร,
ด่านกักสัตว์ระนอง, ด่านกักสัตว์ภูเก็ต และด่านกักสัตว์สงขลา
ร่วมกันปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรการเร่งด่วน
ในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (รายละเอียด)

 

picyout0603580001วันที่ 12  มีนาคม  2558
นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร
ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 – 9 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  รวมทั้งสิ้น  121 ราย (รายละเอียด)

 

piccon2702580002สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 25–26
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมาย  เป็นนายสัตวแพทย์หรือ
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทดสอบโรคในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 50 คน
(รายละเอียด) (การเก็บตัวอย่าง , โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:06 น.)

 

piccon2702580001

สำนักงานปศุสัตว์เขต   8   โดยส่วนสุขภาพสัตว์  
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย”
เมื่อวันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์  2558   ณ  โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์  สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์ 
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  จำนวน  20  คน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:48 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 45
Content : 829
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 169874
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s