สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
eotion
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

 

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด)

newnaกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 newna
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม)


รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โครงกา รผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
โครงการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปี 2557
(แบบสรุปรายงานโครงการขยายพันธุ์สัตว์ฯ ,โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์)


ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
(รายละเอียด)

โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ (Ethical DND : DLD)

หลักสูตร มิติใหม่:มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(โครงการ ,แผนที่โรงแรม , ตารางฝึกอบรม)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ที่ 29/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม(เพิ่มเติม)(รายละเอียด)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ที่ 28/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน
เรื่อง  โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในสัตว์และการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  28-29  กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ริช เรสซิเดนซ์ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

 สถานีที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์ฯและช่องทางในการติดต่อประสานงาน
(รายละเอียด)

 

การสื่อสารการสอบสวนโรค โดย สัตวแพทย์หญิงปราณี พาณิชย์พงษ์ศูนย์พัฒนาระบบระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

  

fa180257pggเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 โดย
นายวิมล  จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต 8
และ เจ้าหน้าที่ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ของฟาร์ม 
นายสะเนิม  คำเอียด  ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
(รายละเอียด)

 

fa180257hktเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 โดย
นายวิมล  จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต 8 และ เจ้าหน้าที่
ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร
ของฟาร์ม  นายพิชัย  วงศ์รัตนพันธ์ บ้านเลขที่ 225/1 
ม.6  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (รายละเอียด)

 

fa180257rnnเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย
นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผอ.ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และเจ้าหน้าที่ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสุกร ของฟาร์ม  นางสาวสุภาวดี  แก้วรุ่ง
บ้านเลขที่ 26/8  ม.7  ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง (รายละเอียด)

 

fa180257traเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 โดย
นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผอส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และ เจ้าหน้าที่ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อ ของฟาร์ม นายอภิชาติ  จำนงลักษณ์  บ้านเลขที่ 101 
ม.4  ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรังและฟาร์มสุกร ของนางอัญชลี เพชรฤทธิ์ 
บ้านเลขที่ 121  ม.1  ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และวัคซีนและแอนติเจน (รายละเอีัยด)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557 (รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:53 น.)

 
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 646
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125361
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000