ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picrong2403580001เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง, ด่านกักสัตว์ชุมพร,
ด่านกักสัตว์ระนอง, ด่านกักสัตว์ภูเก็ต และด่านกักสัตว์สงขลา
ร่วมกันปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรการเร่งด่วน
ในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (รายละเอียด)

 

picyout0603580001วันที่ 12  มีนาคม  2558
นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร
ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 – 9 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  รวมทั้งสิ้น  121 ราย (รายละเอียด)

 

piccon2702580002สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 25–26
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมาย  เป็นนายสัตวแพทย์หรือ
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทดสอบโรคในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 50 คน
(รายละเอียด) (การเก็บตัวอย่าง , โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:06 น.)

 

piccon2702580001

สำนักงานปศุสัตว์เขต   8   โดยส่วนสุขภาพสัตว์  
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย”
เมื่อวันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์  2558   ณ  โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์  สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์ 
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  จำนวน  20  คน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:48 น.)

 

picrong1802580003เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน
ฟาร์มสุกร  ของนายธีรศักดิ์  แสงวิเชียร 46/3  ม.2  ต.ทุ่งโพธิ์
อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s