สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
eotion
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 newna
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม)


รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โครงกา รผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
โครงการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปี 2557
(แบบสรุปรายงานโครงการขยายพันธุ์สัตว์ฯ ,โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์)


ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
(รายละเอียด)

โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ (Ethical DND : DLD)

หลักสูตร มิติใหม่:มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(โครงการ ,แผนที่โรงแรม , ตารางฝึกอบรม)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ที่ 29/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม(เพิ่มเติม)(รายละเอียด)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ที่ 28/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน
เรื่อง  โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในสัตว์และการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  28-29  กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ริช เรสซิเดนซ์ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

 สถานีที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์ฯและช่องทางในการติดต่อประสานงาน
(รายละเอียด)

 

การสื่อสารการสอบสวนโรค โดย สัตวแพทย์หญิงปราณี พาณิชย์พงษ์ศูนย์พัฒนาระบบระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

  

fpig190257nstเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรของ
นายอุดม  ปิ่นสุภ ต.สระแก้ว  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
(รายละเอียด)

 

fpig190257traเมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ได้ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรของ
นางสาวอัญชลี  เพชรฤทธิ์ ต.ท่าสะห์  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
(รายละเอียด)

 

fpig190257pggเมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
ได้ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรของ
นางรตินุช สุขเกษม ต.ท่านา  อ.กะปง  จ.พังงา
(รายละเอียด)

 

fpig190257hktเมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ได้ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรของ
นายสุรเชษฐ์ วงศ์ลักษณะพันธุ์ (หมูบัณฑิตฟาร์ม) 
ต. ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต
(รายละเอียด)

 

fpig190257cmpเมื่อวันที่  29  มกราคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ได้ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรของ
นายสุรินทร์  จารุศศิธร  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
(รายละเอียด)

 

ketteera857

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 664
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 127083
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000