สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์ 8newna
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด space, ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ , เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ)

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 newna
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม)


รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โครงกา รผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
โครงการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปี 2557
(แบบสรุปรายงานโครงการขยายพันธุ์สัตว์ฯ ,โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์)


ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
(รายละเอียด)

โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ (Ethical DND : DLD)

หลักสูตร มิติใหม่:มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(โครงการ ,แผนที่โรงแรม , ตารางฝึกอบรม)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ที่ 29/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม(เพิ่มเติม)(รายละเอียด)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ที่ 28/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน
เรื่อง  โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในสัตว์และการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  28-29  กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ริช เรสซิเดนซ์ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

 สถานีที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์ฯและช่องทางในการติดต่อประสานงาน
(รายละเอียด)

 

การสื่อสารการสอบสวนโรค โดย สัตวแพทย์หญิงปราณี พาณิชย์พงษ์ศูนย์พัฒนาระบบระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

  

picnewpal23240457เมื่อวันที่  24-25  เมษายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ บ้านหน้าเกาะ  บลิสฟูล  รีสอร์ท 
อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
 โดยมีนายวิมล  จิระธนะวัฒน์  ปศุสัตว์เขต  8 
เป็นประธานในการประชุม  โดยในการประชุมเป็นการรายงาน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  รวมถึงการายงานปัญหา 
จากการดำเนินงานโครงการต่างๆ (รายละเอียด)

 

picket090457001เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต  8
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ  สนามข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  หมู่ที่  10 
ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการจัดกิจกรรมการประกวดโค  “งานประกวดโค อบต.ดุสิต  ครั้งที่  2 ”
และงานดุสิตคาวบอยไนท์ “Dusit cow boy night 2014” (รายละเอียด)

 

piccon02040457สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 โดยส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การทดสอบโรคระบาดสัตว์
เบื้องต้น” ระหว่างวันที่  2-4  เมษายน  พ.ศ. 2557   
ณ โรงเเรมเดอะริช เรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(รายละเอียด)

 

picsa03040457ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ จัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริวันที่ ๓-๔ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ทรายทอง 
รีสอร์ทอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง (รายละเอียด)

 

picrong03040457เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ได้จัดประชุม เรื่อง
“การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์” ณ ห้องประชุมเซาร์เทิร์น
ลันตา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

(รายละเอียด)

 

ketteera857

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 688
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 130058
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000