สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัคซีน
(ประกาศสอบราคา pdf / word , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, เอกสารสอบราคา  pdf  / word )

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิล)
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประเภทยานพาหนะ (รายละเอียด)

 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  8
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน
(ประกาศสอบราคาซื้อ  , แนบใบเสนอราคา ,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  8
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด)

การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis ในฟาร์มกระบือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุรวัฒน์  คูหพันธ์ / วิศรุต  จิระสุทัศน์ (รายละเอียด)

ความชุกของโรคเซอร่าของช้างในปางช้าง จังหวัดพังงา
วิศรุต จิระสุทัศน์ / สุรวัฒน์  คูหพันธ์ (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อ
วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด) 03/02/2558

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด) 03/02/2558


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด space, ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ , เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด  

วันที่ 7 สิงหาคม 2557pic080857001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย นายพิชัย 
วัฒนาวานิชกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นายคมชาย  ศรีชาลี  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยนายไสว  เขียวจันทร์  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรมผู้ประกอบ
การหลักสูตร “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน”  ณ  ห้องประชุมเบญจมาศ
โรงแรมทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 15:40 น.)

 

picnewcom040857วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ 
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน  สิงหาคม  2557 
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

picsamail040857วันที่ 30 กรกฎาคม และ 4 สิวหาคม 2557 นายวิมล จิระธนะวัฒน์
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุม การตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ำนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพน้ำนม ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ
โรงงานแปรรูปนมโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่  8
(รายละเอียด)

 

piccon310757สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ำในสัตว์และการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
เมื่อวันที่   28-29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรม เดอะ ริช เรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

pic2407570015วันที่ 24  กรกฎาคม  2557น.สพ.วิมล  จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต 8 
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ดำเนินการจัดประชุม
สัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  รวม  33  คน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน
และร่วมพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ
ตลอดจนการกำหนดแผนปฏิบัติงาน  โดยให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 ได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งนี้ 3/2557
 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า
 จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด)

 

picketregion858001

นายสนอง  ศรีนันทพันธ์

ปศุสัตว์เขต 8

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 727
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 141087
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s