ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picbrid1801590003เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ตรวจติดตาม
ฟาร์มนกกระทา ของปรีชาฟาร์ม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (รายละเอียด)

 

picpig1801590002เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมตรวจติดตาม
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งสง  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (รายละเอียด)

 

newsas1501590002วันที่  14 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมโค
(การตัดแต่งกีบโคนม)"ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง
จำกัด 35/1 ม.1 ถ.พัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 10:21 น.)

 

newsas1501590001วันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 5
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 10:15 น.)

 

pic1201590001เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จาก
โรงฆ่าเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยตรวจสอบวิธีการฆ่าสัตว์
และองค์ประกอบในส่วนต่างๆภายในโรงฆ่าสัตว์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:46 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s