ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newna
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picpig1801590002เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมตรวจติดตาม
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งสง  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (รายละเอียด)

 

newsas1501590002วันที่  14 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมโค
(การตัดแต่งกีบโคนม)"ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง
จำกัด 35/1 ม.1 ถ.พัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 10:21 น.)

 

newsas1501590001วันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 5
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 10:15 น.)

 

pic1201590001เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จาก
โรงฆ่าเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยตรวจสอบวิธีการฆ่าสัตว์
และองค์ประกอบในส่วนต่างๆภายในโรงฆ่าสัตว์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:46 น.)

 

pic1201590002เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2559  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงสุกรมาตรฐาน จำนวน 31 ราย
ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง  จ.กระบี่
โดยมีนายสัตวแพทย์พิชัย  วัฒนาวานิชกุล ,
นายสัตวแพทย์คมชาย  ศรีชาลี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:42 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s