ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 
newna

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

ประกาศ เรือง ขายทอดตลาด
ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์
จะจำหน่ายพัสดุชำรุดรถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง  หมายเลขทะเบียน ม-3325 สุราษฎร์ธานี

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (รายละเอียด)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่มซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ และหลังรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การเลือกซื้อเนื้ออนามัย (รายละเอียด)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม" 
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานการปศุสัตว์  (1 ก.ย.2559)

        1. แนวทางการส่งข้อเสนองานวิชาการ ผลงาน
        2.  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานDHHUประจำปี2559
        1.  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ 2559 (ศวพ.ภาคใต้)

 

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์”
วันที่  5 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 เรื่อง ขึ้นทะเบียนคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับและนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AOSIO)

วันที่  17  มีนาคม  2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8 ต้อนรับและนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (AOSIO)  Mr.Chen Demei Deputy Director และMs.Xie Weiwei Assistance Research
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ  ผอ.สสอ.8 
เป็นประธานการฝึกอบรม
หลักสูตร  “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน”
วันที่  16  มีนาคม  2554 เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องเกาะกลาง  โรงแรมมาริไทม์  ปาร์ค  แอนท์  สปา  รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่
(รายละเอียด)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่  8  มีนาคม  2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ     ผอ.สสอ8
เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย” ณ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

พิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด “หลักสูตรเนื้ออนามัย (เขียงสะอาด)”

วันที่ 11 มีนาคม 2554 สพ.ญ.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ผอ.สสอ.8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด “หลักสูตรเนื้ออนามัย (เขียงสะอาด)” เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม วีบี โอเต็ล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

การประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

วันที่ 3 มีนาคม 2554 สพ.ญ.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ผอ.สสอ.8  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554
และมอบนโยบายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ โรงแรมแกรนด์ เสาวลักษณ์
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s