ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newna
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับและนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AOSIO)

วันที่  17  มีนาคม  2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8 ต้อนรับและนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (AOSIO)  Mr.Chen Demei Deputy Director และMs.Xie Weiwei Assistance Research
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ  ผอ.สสอ.8 
เป็นประธานการฝึกอบรม
หลักสูตร  “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน”
วันที่  16  มีนาคม  2554 เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องเกาะกลาง  โรงแรมมาริไทม์  ปาร์ค  แอนท์  สปา  รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่
(รายละเอียด)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่  8  มีนาคม  2554  สพ.ญ.ระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิริ     ผอ.สสอ8
เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย” ณ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

พิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด “หลักสูตรเนื้ออนามัย (เขียงสะอาด)”

วันที่ 11 มีนาคม 2554 สพ.ญ.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ผอ.สสอ.8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด “หลักสูตรเนื้ออนามัย (เขียงสะอาด)” เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม วีบี โอเต็ล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

การประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

วันที่ 3 มีนาคม 2554 สพ.ญ.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ผอ.สสอ.8  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554
และมอบนโยบายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ โรงแรมแกรนด์ เสาวลักษณ์
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s