ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic2107580001เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราราช ตรัง
พัทลุง เข้าร่วมตรวจฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ฟาร์ม ,
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ฟาร์ม,จังหวัดตรัง 1 ฟาร์ม , จังหวัดพัทลุง 1 ฟาร์ม และได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.)

 

pigjob1007580002เมื่อวันที่ 6-10  กรกฎาคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
พัทลุง นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ได้ร่วมตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ “ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ครั้งที่ 2 ประจำปี  2558  พร้อมทั้งตรวจติดตามฟาร์มสุกร
กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มสุกรในเขตลุ่มน้ำวิกฤต และฟาร์มสุกรตาม โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์
(Green  city) ณ พื้นที่จังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)

 

pigjob1007580001เมื่อวันที่  1-3  กรกฎาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส่วนมาตรฐานการการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำสำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 จำนวน  25  คน ได้เดินทาง
เพื่อร่วมกันศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงแพะนมมาตรฐาน,โคนมมาตรฐาน, 
แพะเนื้อมาตรฐาน, โคเนื้อมาตรฐาน และโรงฆ่าสุกรมาตรฐาน
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี (รายละเอียด)

 

pic0607580001วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  โดยส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “อาหารก้อนคุณภาพสูง
(High quality feed block)” ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
35/1 หมู่ที่ 1 ถนนพัทลุง-ตรัง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยนายสนอง ศรีนันทพันธ์   ปศุสัตว์เขต 8  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(รศ. ดร. โอภาส  พิมพา) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  รวม 32 ราย (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:22 น.)

 

picrong3006580003สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน
เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดแพะ วันที่ 25 มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 3
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 13:34 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s