ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic2107580001เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราราช ตรัง
พัทลุง เข้าร่วมตรวจฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ฟาร์ม ,
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ฟาร์ม,จังหวัดตรัง 1 ฟาร์ม , จังหวัดพัทลุง 1 ฟาร์ม และได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.)

 

pigjob1007580002เมื่อวันที่ 6-10  กรกฎาคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
พัทลุง นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ได้ร่วมตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ “ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ครั้งที่ 2 ประจำปี  2558  พร้อมทั้งตรวจติดตามฟาร์มสุกร
กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มสุกรในเขตลุ่มน้ำวิกฤต และฟาร์มสุกรตาม โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์
(Green  city) ณ พื้นที่จังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)

 

pigjob1007580001เมื่อวันที่  1-3  กรกฎาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส่วนมาตรฐานการการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำสำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 จำนวน  25  คน ได้เดินทาง
เพื่อร่วมกันศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงแพะนมมาตรฐาน,โคนมมาตรฐาน, 
แพะเนื้อมาตรฐาน, โคเนื้อมาตรฐาน และโรงฆ่าสุกรมาตรฐาน
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี (รายละเอียด)

 

pic0607580001วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  โดยส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “อาหารก้อนคุณภาพสูง
(High quality feed block)” ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
35/1 หมู่ที่ 1 ถนนพัทลุง-ตรัง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยนายสนอง ศรีนันทพันธ์   ปศุสัตว์เขต 8  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(รศ. ดร. โอภาส  พิมพา) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  รวม 32 ราย (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:22 น.)

 

picrong3006580003สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน
เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดแพะ วันที่ 25 มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 3
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 13:34 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s