ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 
newna

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

ประกาศ เรือง ขายทอดตลาด
ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์
จะจำหน่ายพัสดุชำรุดรถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง  หมายเลขทะเบียน ม-3325 สุราษฎร์ธานี

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (รายละเอียด)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่มซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ และหลังรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การเลือกซื้อเนื้ออนามัย (รายละเอียด)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม" 
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานการปศุสัตว์  (1 ก.ย.2559)

        1. แนวทางการส่งข้อเสนองานวิชาการ ผลงาน
        2.  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานDHHUประจำปี2559
        1.  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ 2559 (ศวพ.ภาคใต้)

 

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์”
วันที่  5 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 เรื่อง ขึ้นทะเบียนคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picGMP070858001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตร” หลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) 
สำหรับโรงชำแหละสุกรและสัตว์ปีกสำหรับผู้ประกอบการ” 
โดยมีนายสนอง  ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
และมีนายพลกฤษณ์   อุ้ยตา  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองด้านปศุสัตว์  
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากร   
ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  6-7   สิงหาคม  2558 
โดยมี   ผู้เข้ารับการอบรมจาก  บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)   ในพื้นที่ภาคใต้  จำนวน 35 คน
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 11:57 น.)

 

pic2807580003วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8
เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ปี 2558 และเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จาก นายชวลิต  ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมภายในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:16 น.)

 

 

pic212207580001วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่  2/2558 
โดยมี นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ให้แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.บุษยา วีรกุล เป็นวิทยากร
เรื่องปัญหาสำคัญของโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืน บุคคลเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อมา นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:17 น.)

 

piccon141507580001เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์ โครงการประชุมติดตามผล
การปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประจำปีงบประมาณ 2558    
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  ณ ห้องประชุมหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินงานประจำปี 2558 
และร่วมแสดงความคิดเห็นรับทราบปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์  จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  40  คน (รายละเอียด)

 

pic2107580001เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราราช ตรัง
พัทลุง เข้าร่วมตรวจฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ฟาร์ม ,
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ฟาร์ม,จังหวัดตรัง 1 ฟาร์ม , จังหวัดพัทลุง 1 ฟาร์ม และได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s