ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newna
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picGMP070858001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตร” หลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) 
สำหรับโรงชำแหละสุกรและสัตว์ปีกสำหรับผู้ประกอบการ” 
โดยมีนายสนอง  ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
และมีนายพลกฤษณ์   อุ้ยตา  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองด้านปศุสัตว์  
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากร   
ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  6-7   สิงหาคม  2558 
โดยมี   ผู้เข้ารับการอบรมจาก  บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)   ในพื้นที่ภาคใต้  จำนวน 35 คน
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 11:57 น.)

 

pic2807580003วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8
เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ปี 2558 และเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จาก นายชวลิต  ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมภายในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:16 น.)

 

 

pic212207580001วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่  2/2558 
โดยมี นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ให้แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.บุษยา วีรกุล เป็นวิทยากร
เรื่องปัญหาสำคัญของโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืน บุคคลเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อมา นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:17 น.)

 

piccon141507580001เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์ โครงการประชุมติดตามผล
การปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประจำปีงบประมาณ 2558    
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  ณ ห้องประชุมหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินงานประจำปี 2558 
และร่วมแสดงความคิดเห็นรับทราบปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์  จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  40  คน (รายละเอียด)

 

pic2107580001เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราราช ตรัง
พัทลุง เข้าร่วมตรวจฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ฟาร์ม ,
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ฟาร์ม,จังหวัดตรัง 1 ฟาร์ม , จังหวัดพัทลุง 1 ฟาร์ม และได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s