ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picGMP110858001สำนักงานปศุสัตว์ 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และนายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 
โดยมีนายนินธพันธุ์  กุลปรีดารัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์และเรื่อง การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์  
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  11    สิงหาคม    2558  
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  29  คน (รายละเอียด)

 

picGMP070858001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตร” หลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) 
สำหรับโรงชำแหละสุกรและสัตว์ปีกสำหรับผู้ประกอบการ” 
โดยมีนายสนอง  ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
และมีนายพลกฤษณ์   อุ้ยตา  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองด้านปศุสัตว์  
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากร   
ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  6-7   สิงหาคม  2558 
โดยมี   ผู้เข้ารับการอบรมจาก  บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)   ในพื้นที่ภาคใต้  จำนวน 35 คน
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 11:57 น.)

 

pic2807580003วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8
เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ปี 2558 และเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จาก นายชวลิต  ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมภายในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:16 น.)

 

 

pic212207580001วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่  2/2558 
โดยมี นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ให้แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.บุษยา วีรกุล เป็นวิทยากร
เรื่องปัญหาสำคัญของโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืน บุคคลเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อมา นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:17 น.)

 

piccon141507580001เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์ โครงการประชุมติดตามผล
การปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประจำปีงบประมาณ 2558    
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  ณ ห้องประชุมหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินงานประจำปี 2558 
และร่วมแสดงความคิดเห็นรับทราบปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์  จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  40  คน (รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s