ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newna
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

piccon1805580002เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์  ได้จัดโครงการอบรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า        
(Thai Rabies Net Ver.2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ จัดการ อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสัตวแพทย์ถนอม  น้อยหมอ เป็นวิทยากร (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 13:29 น.)

 

piccon1805580001ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system)
ของสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ระหว่างวันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:36 น.)

 

pic1608580001เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เรื่อง “การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน”
(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 6
โดยมีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์เขต,
ปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต8 และ เขต9 
ณ โรงแรมเดอะ ฟอร์ล่า เมย์ รีสอร์ท จ.สงขลา (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 16:52 น.)

 

picket170858เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว์” โดยมีนายไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์”  
ณ โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

picGMP110858001สำนักงานปศุสัตว์ 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และนายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 
โดยมีนายนินธพันธุ์  กุลปรีดารัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์และเรื่อง การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์  
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  11    สิงหาคม    2558  
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  29  คน (รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s