ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic250858003เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2558  นายถาวร  หมวดใหม่
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  มอบหมายให้ นางสุคนธ์ คชรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วย นายอุดม  พิจิตร ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล บริการด้านอาหารสัตว์พร้อมสนับสนุนหน่อพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แก่เกษตรกร บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:46 น.)

 

piccon1805580002เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
โดยส่วนสุขภาพสัตว์  ได้จัดโครงการอบรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า        
(Thai Rabies Net Ver.2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ จัดการ อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสัตวแพทย์ถนอม  น้อยหมอ เป็นวิทยากร (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 13:29 น.)

 

piccon1805580001ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system)
ของสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ระหว่างวันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:36 น.)

 

pic1608580001เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เรื่อง “การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน”
(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 6
โดยมีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์เขต,
ปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต8 และ เขต9 
ณ โรงแรมเดอะ ฟอร์ล่า เมย์ รีสอร์ท จ.สงขลา (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 16:52 น.)

 

picket170858เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2558
นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว์” โดยมีนายไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์”  
ณ โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s