ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 
newna

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

ประกาศ เรือง ขายทอดตลาด
ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์
จะจำหน่ายพัสดุชำรุดรถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง  หมายเลขทะเบียน ม-3325 สุราษฎร์ธานี

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (รายละเอียด)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่มซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ และหลังรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การเลือกซื้อเนื้ออนามัย (รายละเอียด)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม" 
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานการปศุสัตว์  (1 ก.ย.2559)

        1. แนวทางการส่งข้อเสนองานวิชาการ ผลงาน
        2.  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานDHHUประจำปี2559
        1.  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ 2559 (ศวพ.ภาคใต้)

 

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์”
วันที่  5 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 เรื่อง ขึ้นทะเบียนคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

3108580001เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต  8  ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมชี้แจง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย  ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ท่านปศุสัตว์เขต 8 นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  เป็นประธานเปิด
การประชุมและได้รับเกียรติจาก นายธนบดี  รอดสม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์อุตสาหกรรม เป็นวิทยาการผู้บรรยายในครั้งนี้  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 11:53 น.)

 

picrong2808580001วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมตรวจโครงการปศุสัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน  10 เขียง
และติดตามโครงการ Green City จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่
อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน
จังหวัพัทลุง (รายละเอียด)

 

pic250858002เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2558  นายถาวร  หมวดใหม่
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  ร่วมจัดงานวันโค ครั้งที่ 31
ณ สนามอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สนับสนุนเสบียงแห้ง เสบียงสด กล้าพันธุ์ พืชอาหารสัตว์
พร้อมแนะนำสาธิตการจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
เลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้สนใจ  (รายละเอียด)

 

pic250858001เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2558  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
จัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ งานเกษตรแฟร์ 
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์
เป็นประธานพิธีเปิดงาน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:50 น.)

 

pic250858003เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2558  นายถาวร  หมวดใหม่
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  มอบหมายให้ นางสุคนธ์ คชรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วย นายอุดม  พิจิตร ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล บริการด้านอาหารสัตว์พร้อมสนับสนุนหน่อพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แก่เกษตรกร บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:46 น.)

 
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s