ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newna
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

3108580001เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต  8  ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมชี้แจง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย  ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ท่านปศุสัตว์เขต 8 นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  เป็นประธานเปิด
การประชุมและได้รับเกียรติจาก นายธนบดี  รอดสม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์อุตสาหกรรม เป็นวิทยาการผู้บรรยายในครั้งนี้  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 11:53 น.)

 

picrong2808580001วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมตรวจโครงการปศุสัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน  10 เขียง
และติดตามโครงการ Green City จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่
อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน
จังหวัพัทลุง (รายละเอียด)

 

pic250858002เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2558  นายถาวร  หมวดใหม่
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  ร่วมจัดงานวันโค ครั้งที่ 31
ณ สนามอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สนับสนุนเสบียงแห้ง เสบียงสด กล้าพันธุ์ พืชอาหารสัตว์
พร้อมแนะนำสาธิตการจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
เลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้สนใจ  (รายละเอียด)

 

pic250858001เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2558  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
จัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ งานเกษตรแฟร์ 
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์
เป็นประธานพิธีเปิดงาน (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:50 น.)

 

pic250858003เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2558  นายถาวร  หมวดใหม่
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  มอบหมายให้ นางสุคนธ์ คชรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วย นายอุดม  พิจิตร ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล บริการด้านอาหารสัตว์พร้อมสนับสนุนหน่อพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แก่เกษตรกร บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:46 น.)

 
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s