ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 
newna

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
ที่ ขต 33/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ณ บริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

 

ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

ประกาศ เรือง ขายทอดตลาด
ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์
จะจำหน่ายพัสดุชำรุดรถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง  หมายเลขทะเบียน ม-3325 สุราษฎร์ธานี

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (รายละเอียด)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่มซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ และหลังรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การเลือกซื้อเนื้ออนามัย (รายละเอียด)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม" 
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานการปศุสัตว์  (1 ก.ย.2559)

        1. แนวทางการส่งข้อเสนองานวิชาการ ผลงาน
        2.  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานDHHUประจำปี2559
        1.  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ 2559 (ศวพ.ภาคใต้)

 

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์”
วันที่  5 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 เรื่อง ขึ้นทะเบียนคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic0610580001เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจประเมินสถานที่
จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK) ณ พื้นที่ อ.เมือง
และ อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 10:13 น.)

 

pic0510580001วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สานักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ
ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี   
ต.มะลวน   อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้คำแนะนาการปรับปรุง
ฟาร์มแพะเนื้อให้ได้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ (GAP) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(รายละเอียด)

 

picrong2209580001เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุม“โครงการประชุม นิเทศงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8”   และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 
ณ โรงแรมอ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญท่านปศุสัตว์เขต 8
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น53 คน ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 16:06 น.)

 

pic0209580001เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน  
ในการประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อมอบนโยบาย 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเคร่งครัดและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแต่ละส่วนฯ/ฝ่ายฯ  รวมทั้งรับทราบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี และตรงตามเป้าหมายที่
กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 16:01 น.)

 

0209580001เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ 1 กันยายน 2558
นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชุมพร  ได้ร่วมตรวจติดตาม GMP  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค  
อำเภอปะทิว  และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคมนมชุมพร
อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 12:08 น.)

 
ketbanjon159
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s