ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1

newnaรายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

newnaวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
จัดโครงการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยได้เชิญหน่วยHHU พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "โรคและการป้องกันโรคในโคนม"และ
"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม" โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมและผู้สนใจ


newna18 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุง และ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 597 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

16 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD)จำนวน 185 ตัว  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศอ.เมือง จ.พัทลุงและ
จนท.ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 180 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic0610580002เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เข้าตรวจติดตามศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบสหกรณ์โคนม อ.เมือง จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

 

pic0610580001เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจประเมินสถานที่
จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK) ณ พื้นที่ อ.เมือง
และ อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 10:13 น.)

 

pic0510580001วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สานักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ
ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี   
ต.มะลวน   อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้คำแนะนาการปรับปรุง
ฟาร์มแพะเนื้อให้ได้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ (GAP) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(รายละเอียด)

 

picrong2209580001เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุม“โครงการประชุม นิเทศงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8”   และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 
ณ โรงแรมอ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญท่านปศุสัตว์เขต 8
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น53 คน ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 16:06 น.)

 

pic0209580001เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน  
ในการประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อมอบนโยบาย 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเคร่งครัดและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแต่ละส่วนฯ/ฝ่ายฯ  รวมทั้งรับทราบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี และตรงตามเป้าหมายที่
กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 16:01 น.)

 

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s