ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic0610580002เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เข้าตรวจติดตามศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบสหกรณ์โคนม อ.เมือง จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

 

pic0610580001เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจประเมินสถานที่
จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK) ณ พื้นที่ อ.เมือง
และ อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 10:13 น.)

 

pic0510580001วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สานักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ
ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี   
ต.มะลวน   อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้คำแนะนาการปรับปรุง
ฟาร์มแพะเนื้อให้ได้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ (GAP) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(รายละเอียด)

 

picrong2209580001เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุม“โครงการประชุม นิเทศงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8”   และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 
ณ โรงแรมอ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญท่านปศุสัตว์เขต 8
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น53 คน ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 16:06 น.)

 

pic0209580001เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน  
ในการประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อมอบนโยบาย 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเคร่งครัดและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแต่ละส่วนฯ/ฝ่ายฯ  รวมทั้งรับทราบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี และตรงตามเป้าหมายที่
กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 16:01 น.)

 

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s