ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picnew2611580002เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2558  เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
สาธารสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบ
ในโครงการนมโรงเรียน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์ธานี
เฟรชมิลล์  และมีการเก็บตัวอย่างนมพาสเจอไรซ์(นมโรงเรียน)
เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:49 น.)

 

pic5s2610580001วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน / ฝ่าย.
สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมกันพัฒนาสถานที่ทำงานตาม
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ (รายละเอียด)

 

pic0910580001เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน 
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ได้ร่วมตรวจติดตาม GMP  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคมนมชุมพร
อำเภอท่าแซะ  และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค  อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 13:48 น.)

 

pic0910580002เมื่อวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ได้ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของเกษตรกรในอำเภอท่าแซะ 
และอำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม  (รายละเอียด)

 

pic0910580003เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชุมพร เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 13:42 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s