ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic1412580002เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน จำนวน 49 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อ.เมือง  จ.ตรัง
โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)

 

pic1412580001gifเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน  จำนวน  35  ราย
ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 14:24 น.)

 

pic091258001เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ตามแผนและ
เป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  
เวลา  09.00 น. – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2015 เวลา 16:45 น.)

 

pic081258001ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุม
“การปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม” เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2558 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผน  
การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด
 

 

picrong0412580001เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ได้จัดอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ 
สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร” จำนวน  59  ราย 
ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  
โดยมีนายสัตว์แพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์  เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2015 เวลา 11:48 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s