ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic1201590002เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2559  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงสุกรมาตรฐาน จำนวน 31 ราย
ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง  จ.กระบี่
โดยมีนายสัตวแพทย์พิชัย  วัฒนาวานิชกุล ,
นายสัตวแพทย์คมชาย  ศรีชาลี (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:42 น.)

 

pic0701590001เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน
พร้อมด้วยนายเพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(รายละเอียด)

 

pic0601590001เมื่อวันที่  6  มกราคม  2559  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบ
การฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน  จำนวน  38  ราย   
ณ   ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   
อ.เมือง  จ.ชุมพร   โดยมี นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)

 

picrong0501590001เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อมาตรฐาน  จำนวน  28  ราย   
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง  อ.เมือง จ.ระนอง  
โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 15:55 น.)

 

piccon1812580001เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย
นายสัตวแพทย์สุรวัฒน์ คูหพันธ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและ
ซักซ้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เกิดโรคและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม (รายละเอียด)

 

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s