Service
  ข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์
  เงื่อนไขการนำเข้า/ส่งออก
  การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์
  อกสารเผยแพร่
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
   


กิจกรรมส่วนสุขภาพสัตว์

 
ให้บริการ บุคลากรในส่วน ติดต่อสอบถาม ความรู้ด้านปศุสัตว แบบฟอร์ม บทบาทหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ
  น.สพ. บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในการประชุม “ติดตามสถานการณ์และ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (รายละเอียด)
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯและติดตามสถานการณ์
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและซักซ้อมมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียด)
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุม
“การปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม” เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2558 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผน  
การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด
 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดโครงการอบรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net Ver.2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ จัดการ อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ เป็นวิทยากร (รายละเอียด)
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system)
ของสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)
  เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ โครงการประชุมติดตามผล การปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประจำปีงบประมาณ 2558    
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  ณ ห้องประชุมหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินงานประจำปี 2558 และร่วมแสดงความคิดเห็น
รับทราบปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์  จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  40  คน (รายละเอียด)
  ข่าวความคืบหน้าหน่วยบริการสุขภาพและผลผลิตโคนมชุมพร ชุดที่ 1.- ชุดที่ 4. (รายละเอียด)
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย น.สพ.เดชา จิตรภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ออกติดตามการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และด่านกักสัตว์ภูเก็ต
(รายละเอียด)
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 น.สพ.เดชา จิตรภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และ
น.สพ.สุรวัฒน์ คูหพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมดำเนินการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา และติดตามการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 8 ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว (รายละเอียด)
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมาย  เป็นนายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทดสอบโรคในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 50 คน
(รายละเอียด) (การเก็บตัวอย่าง , โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ)
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย”
เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
จำนวน 20 คน (รายละเอียด)
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สานักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ (รายละเอียด)
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดโครงการซ้อม
แผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับเขต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนายสัตวแพทย์ จากส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทุกจังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ (รายละเอียด)
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต   8   โดยส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดโครงการประชุม
วิชาการนำเสนอผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ของทีมสอบสวนโรค
ระบาดสัตว์ระดับจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
ณ ห้องเทพลักษณ์ A โรงแรม เค พาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)
 
อ่านย้อนหลัง (1 , 2 , 3 , 4 ,5)
พัฒนา Web site โดย คณะระบบสารสนเทศ สสอ.8 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อสอบภาม โทร.077-282320,077-281308 โทรสาร.077-272117,077-281309
ถนนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
านนน
วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ชุดเฉพาะกิจของของปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ชุดเฉพาะกิจของ
ด่านกักกันสัตว์ชุมพรร่วมกันดำเนินการสอบสวนและ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธาน
ี (pdf)
เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และหน่วยชุดเฉพาะกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันออกปฎิบัติงานตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ประจำปี 2555
(pdf)
เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ประกอบด้วย นายวิสูตร นวลขาว , นายสมภพ ทองเต็ม ,
นายดิลก เปไทสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัด ณ วัดบางพลา ต.อิเล็ต อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในส่วนของคลินิกปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกันออกหน่วย
สัตวแพทย์เคลื่อนที่ทำหมันสุนัข แมว ฉีดยาคุมและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้มารับบริการ
(pdf)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมโครงการงานตรวจเยี่ยม
และให้บริการตรวจสุขภาพและทำทะเบียประวัติช้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียด)
ปศุสัตว์เขต 8 ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 นายสัตวแพทย์วิสูตร นวลขาว พร้อมทีมงานส่วนป้องกันและ
บำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธาน
(รายละเอียด)

อ่านย้อนหลัง (1,2,3)

เตือนภัยปศุสัตว

--นิวคาสเซิล โรคระบาดสัตว์ปีก ที่ไม่ควรมองข้าม(อ่าน)
--ทำอย่างไรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ถึงจะอยู่รอดได้
(อ่าน)
--กรมปศุสัตว์ เตือนระวังโรคสัตว์ในช่วงต้นหนาว(อ่าน)
--
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคเกิดจากเชื้อไวรัส
และเกิดได้ในสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิด
(อ่าน)
--ระวังภัย จากสัตว์เลี้ยง ร่วมบ้าน(อ่าน)
--ครั้งแล้ว…ครั้งเล่า พิทบูล เทอร์เรีย VS ร็อต ไวเลอร์ จะอีกกี่คน เป็นเหยื่อ (อ่าน)
--เตือนภัยไข้หวัดนก (อ่าน)
--สุนัขพันธ์ร้าย.คิดให้ดีก่อนเลี้ยง (อ่าน)

   (อ่านต่อ)


น.สพ. สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 ประการ
1. กล้ายืดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื้อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3. โปร่งใสตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
1. กล้ายืดหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาค
4. มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ดำรงชีพอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี
7. รักษาชื่อเสียงของกรมปศุสัตว์