กระบี่


 

 

 

 

http://region8.dld.go.th , E-mail : rg08_urt@dld.go.th

ฐานข้อมูลแยกรายจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงานปี 2557 (pdf)

 
การเลือกซื้อเนื้ออนามัย (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมติดตามและนิเทศงานกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน จำนวน 55 ราย
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงสุกรมาตรฐาน จำนวน 31 ราย
ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่  6  มกราคม  2559  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบ
การฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน  จำนวน  38  ราย   
ณ   ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   
อ.เมือง  จ.ชุมพร   โดยมี นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน
พร้อมด้วยนายเพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน จำนวน 49 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อ.เมือง  จ.ตรัง
โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ผู้อำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน  จำนวน  35  ราย
ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ตามแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  
เวลา  09.00 น. – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียด)
อ่านต่อ หน้า  1 ,  2
 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 09-20724719 Fax. 077-272117
 

นายพิชัย วัฒนวานิชกุล
ผู้อำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว

ชุมพร
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
พังงา
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
พัทลุง
วิธีการเก็บตัวอย่าง caecumในสุกร
VDO
วิธีการเก็บตัวอย่าง caecum ในไก่
VDO