ผลการติดตามงาน ศพก. นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560
(รายละเอียด)

ผลการติดตามงาน  นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์(รายละเอียด)

โครการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560 (รายละเอียด)

โครงการพัฒนาระบบโคนม (รายละเอียด)

1. โคธกค.
2.โคนมสาธิต
3.โคเนื้อปรับเปลี่ยน

วันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมโค
(การตัดแต่งกีบโคนม)"ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง
จำกัด 35/1 ม.1 ถ.พัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)
วันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 5
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน
(รายละเอียด)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “อาหารก้อนคุณภาพสูง (High quality feed block)” ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 หมู่ที่ 1 ถนนพัทลุง-ตรัง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยนายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น (รายละเอียด)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน
เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดแพะ วันที่ 25 มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 3
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ สนามข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หมู่ที่ 10
ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดกิจกรรมการประกวดโค “งานประกวดโค อบต.ดุสิต ครั้งที่ 2 ”และงานดุสิตคาวบอยไนท์ “Dusit cow boy night 2014” (รายละเอียด)
(อ่านต่อ 1, 2, 3,)